Memo/Gadgets/Rakuten_P710.md
... ...
@@ -6,3 +6,8 @@
6 6
- [Rakuten Hand \| Rakutenオリジナル \| 製品 \| 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand/)
7 7
- 2022/02/26入手
8 8
- [価格\.com \- 楽天モバイル「Rakuten Hand」無料配布が終了、対象は「Rakuten Mini」一部ユーザー](https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=116116/)
9
+- Android 10
10
+
11
+## ジェスチャーナビゲーションに切り替える
12
+
13
+- 設定→システム→ジェスチャー→システムナビゲーション