Memo/Gadgets/Rakuten-P710.md
... ...
@@ -4,4 +4,5 @@
4 4
# Rakuten Hand
5 5
6 6
- [Rakuten Hand \| Rakutenオリジナル \| 製品 \| 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand/)
7
-- 2022/02/26入手(キャンペーン)
7
+- 2022/02/26入手
8
+ - [価格\.com \- 楽天モバイル「Rakuten Hand」無料配布が終了、対象は「Rakuten Mini」一部ユーザー](https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=116116/)